Statutul BIOTERRA ROMÂNIA

S T A T U T U L

ASOCIAŢEI BIOAGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA

BIOTERRA ROMÂNIA”

I.DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.ASOCIAŢIA BIOAGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA „BIOTERRA ROMÂNIA” funcţionează ca persoană juridică română de sine stătătoare în baza prezentului statut de funcţionare.

Art.2.-Asociaţia s-a constituit în baza prevederilor Legii nr.21/1924 şi al Decr.nr.31/1954, in prezent fiind supusa prevederile O.G. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile.

Art.3.-Este o asociaţie independentă, cu un patrimoniu distinct şi autonom, reuneşte în rîndurile sale persoane fizice şi juridice, pe toţi cei care doresc să sprijine şi să depună activitate în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei, fără deosebire de naţionalitate, religie, convingeri politice, sex, pregătire profesională.

Art.4.-Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică, umanitară, non profit, nelucrativă, cu profil ştiinţific în domeniul bioagriculturii.

II.DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE

Art.5.-Asociaţia poartă denumirea: ASOCIAŢIA BIOAGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA „BIOTERRA ROMÂNIA”.

Art.6.-Sediul Asociaţiei este în Luna de Sus str. Principală nr.376, jud. Cluj. Asociaţia va putea înfiinţa filiale şi sucursale în alte oraşe din ţară şi străinătate.

Art.7.-Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată.

III.SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art.8.- Scopul principal al asociaţiei este promovarea agriculturii ecologice (bioagricultură) în România, dezvoltarea armonioasă a relaţiei omului cu mediul înconjurător, păstrarea şi restabilirea sănătăţii oamenilor.

Direcţiile şi formele de acţiune ale asociaţiei sunt următoarele:

 • promovarea măsurilor de protecţie a ecosistemelor, de conservare a biodiversităţii, de gospodărire ecologică a terenurilor agricole şi a celorlalte resurse naturale, în scopul evitării efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane;

 • eliminarea conţinutului de substanţe chimico-sintetice din alimentaţie şi mediul înconjurător, precum:

 • popularizarea modalităţilor de refolosire a deşeurilor în conformitate cu principiile ecologice, biologice, energo-economice,

 • asigurarea asistenţei tehnice de specialitate pentru aducerea terenurilor agricole la parametrii productivi şi ecologic naturali;

 • sprijinirea producţiei de produse mai corespunzătoare din punct de vedere calitativ, cu o valoare nutritivă mai ridicată;

 • revigorarea practicilor vechi gospodăreşti aflate pe cale de dispariţie;

 • organizarea de programe pentru petrecerea mai sănătoasă al timpului liber: excursii, tabere de creaţie profesionale, acordarea de burse pentru pregătirea profesională;

 • creşterea şi educarea unei generaţii cu o viziune sănătoasă asupra mediului înconjurător;

 • publicarea şi răspândirea materialelor cu caracter ecologic;

 • împiedicarea exploatării neecologice a vegetaţiei şi a produselor florei spontane;

 • organizarea de biocluburi în localităţi din ţară şi din străinătate;

 • sprijinirea învăţământului cu profil de bioagricultură şi înfiinţarea de şcoli cu profil de bioagricultură, inclusiv organizarea altor forme de invatamant (cod CAEN8042)

 • promovarea alimentaţiei naturiste;

 • sprijinirea logistică şi materială a membrilor asociaţiei şi a colaboratorilor, echiparea cu utilaje agricole a acelor persoane fizice şi juridice care doresc să producă produse care respectă regulile agriculturii ecologice stabilite de asociaţie;

 • controlul avtivităţii tuturor persoanelor fizice şi juridice, care aspiră la sigla fundaţiei, şi la obţinerea statutului de bioagricultor, dezvoltarea profesională a acestora prin organizarea de cursuri, conferinţe, concursuri, expoziţii în ţară şi în străinătate;

 • acordarea de burse şi premii acelor care participă la cursuri, conferinţe, concursuri, expoziţii organizate de asociaţie;

 • organizarea unui Corp de Control Ecologic de sine stătătoare, împreună cu alte organizaţii sau fundaţii, în vederea descoperirii şi sancţionării abaterilor de la normele ecologice;

 • organizarea de acţiuni caritative şi participarea la asemenea acţiuni;

 • cultivarea spiritului de prietenie dintre diferite naţionalităţi şi popoare;

 • promovarea relaţiilor de colaborare cu alte fundaţii, asociaţii, persoane juridice şi fizice, autorităţile de stat, instituţii de stat şi din străinătate, care acţionează în domeniul protecţiei mediului şi al agriculturii ecologice;

 • protectia sociala a persoanelor cu pensii mici sau a acelora care nu beneficiaza de pensie;

 • acordarea de ajutoare materiale (banesti, alimente, imbracaminte) familiilor nevoiasi si familiilor cu mai multi copii;

 • acordarea de burse pentru copiii familiilor cu o situatie materiala grea;

 • crearea de locuri de munca pentru someri in cadrul societatii care se va infiinta de catre asociatie;

 • echiparea cu utilaje agricole a acelor persoane care nu au posibilitati materiale, dar ar porni o afacere proprie;

 • desfasurarea activitatilor de promovare a cresterii si productiei de animale (cod CAEN 0142),

 • creare a peisajelor pentru protejarea mediului si a naturii, precum si de intretinere a peisajului, renaturalizare, recultivare, ameliorarea terenului, amenajare de zone de retentie (cod CAEN 0141)

 • desfasurarea activitatilor de cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale (cod CAEN 7310),

 • consultanta de specialitate in domeniul cultivarii cerealelor, porumbului si altor plante, a legumelor, specialitatilor horticole si a produselor de sera, a fructelor, nucilor, plantelor pentru bauturi si mirodenii, cresterii bovinelor, ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si asinilor, a porcinelor, pasarilor si altor animale, a gradinaritului peisagistic, vanatorii si ocrotirii vanatului, consultanta privind managementul exploatatiilor agricole (fermelor), acordata de agronomi si economisti specialisti in agriculatura (cod CAEN 7414)

 • activitati de studiere a pietei si de sondaj in domeniul bioagriculturii (cod CAEN 7413).

IV. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.9.-Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 5.200.000 lei vechi (cincimilioanedouăsutemii), adica 520RON în numerar, pus la dispoziţia Asociaţiei.

Patrimoniul iniţial va putea fi mărit prin:

 • donaţii şi legate, subvenţii din partea unor persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

 • venituri rezultate din activităţi proprii ale Asociaţiei (activităţi care nu contravin scopurilor Asociaţiei şi legii);

 • taxa de înscriere si cotizaţia anuală in cuantumul stabilit de Adunarea Generala.

 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;

 • venituri realizate din activitati economice directe organizate de asociatie;

 • fonduri rezultate din contracte de cercetare;

 • granturi obtinute de la organisme internationale, institutii private sau de stat, romanesti sau/si straine;

 • dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;

 • alte venituri prevazute de lege.

Art.10.- Asociaţia poate participa la înfiinţarea altor asociaţii, fundaţii ale căror scopuri nu contravin scopurilor Asociaţiei.

Poate stabili raporturi de afiliere, cooperrare sau asociere cu alte organizatii din tara si strainatate, pentru atingerea scopului so desfasurarea de activitati de interes comun.

Art.11.- În baza hotărîrii Adunării Generale, Asociaţia va putea înfiinţa o societate comercială. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc an aceleasi societati comerciale, se folosesc an mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt an stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

Art.12.- În cazul încetării personalităţii juridice ale Asociaţiei patrimoniul acesteia va avea destinaţie stabilită de către Adunarea Generală.

V.MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.13.- Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană (fizică sau juridică), dacă împărtăşeşte scopurile Asociaţiei, recunoaşte prezentul STATUT, cere în scris includerea sa în rîndul membrilor Asociaţiei, plăteşte taxa de înscriere, şi cererea sa este aprobată de Consiliul Director.

Art.14.- Asociaţia distinge:

membrii fondatori,

membrii aderenţi,

membrii de onoare.

Membrii fondatori sînt acele persoane fizice şi juridice care au aderat la Statut la data infiintarii Asociatiei, conform tabelelor nominale, sunt membrii cotizanti si au drept de vot deliberativ.

Membrii aderenţi sînt acele persoane fizice şi juridice, care sînt pasionate de activitatea Asociaţiei, înaintează o cerere de aderare la Asociaţie, recunosc prezentul STATUT, cer în scris includerea în rîndul membrilor Asociaţiei, plătesc taxa de înscriere, susţin prin propria activitate realizarea scopurilor acesteia, şi cererea lor este acceptată de Consiliul Director. Sunt membrii cotizanti si au drept de vot deliberativ.

Membrii de onoare sînt acele persoane fizice, juridice din ţară sau străinătate, cărora Adunarea Generală le acordă acest titlu, la propunerea Consiliului Director pentru contribuţii deosebite în susţinerea morală sau materială a activităţii Asociaţiei. Sunt membrii necotizanti si au drept de vot consultativ.

Art.15.- Drepturile membrilor:

 • să aleagă sau să fie aleşi (numai membrii fondatori sau aderenţi);

 • să fie promovat în orice funcţie în Asociaţie;

 • au drept de vot egal în Adunarea Generală (membrii fondatori şi membrii aderenţi);

 • să participe la dezbateri, să-şi exprime punctul de vedere cu privire la orice problemă de pe ordinea de zi a Adunării Generale şi să ceară completarea acesteia;

 • să aibă acces la informatiile privind activitatea curenta a Asociatiei;

 • să participe la activităţile desfăşurate de Asociaţie;

 • să atace în justiţie hotărârile ilegale sau nestatutare ale Adunării Generale, în condiţiile legii;

 • pot să se adreseze conducerii cu cereri, propuneri şi plîngeri;

 • să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare pentru serviciile prestate în interesul Asociaţiei;

 • să beneficieze de sprijinul material şi moral al Asociaţiei.

Art.16.- Obligaţiile membrilor:

să sprijine activitatea Asociaţiei;

să dea dovadă de un comportament şi de o conduită sănătoasă în orice împrejurare faţă de ceilalţi membrii ai Asociaţiei şi faţă de terţe persoane;

să-şi aducă aportul la solicitările Asociaţiei ori de cîte ori este nevoie;

să plătească taxa de înscriere stabilită de către Adunarea Generală;

să plătească cotizaţia stabilită de către Adunarea Generală;

să respecte Statutul Asociaţiei, hotararile Adunării Generale si deciziile Consiliului Director;

să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei;

să se documenteze temeinic asupra domeniilor de activitate ale Asociaţiei

să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei.

Art.17.- Pierderea calităţii de membru:

Calitatea de membru este personală şi inalienabilă, se poate pierde prin:

decesul sau dizolvarea persoanei juridice;

încetarea activităţii depuse în cadrul Asociaţiei;

neplata cotizaţiei conform alineatului urmator;

excluderea ca urmare a hotărârii Adunării Generale pentru încălcări grave ale STATUT-ului şi în mod deosebit nerespectarea regulilor agriculturii biologice;

ca urmare a manifestării dorinţei în scris de a renunţa la această calitate, transmisa in scris Consiliului Director cu minim 2 luni inainte ;

Dacă un membru nu-şi plăteşte cotizaţia timp de 1 an, va fi somat de către conducerea Asociaţiei – la sesizarea trezorierului – pentru plata cotizaţiei restante. În caz de neachitare a cotizaţiei timp de o lună de la somare, membrul respectiv se consideră exclus de drept.

Membrul care nu plăteşte Asociaţia la cerere, cel exclus, nu va putea avea pretenţii asupra avutului social al Asociaţiei. Ei rămîn datori să achite cotizaţia pe tot timpul cât au fost membrii Asociaţiei. Membrul care se retrage, sau este exclus pierde statutul de bioagricultor şi sigla asociaţiei.

Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobarea Consiliului Director, dupa minim 6 luni de la excludere.

VI.CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

Art.18.- Organele de conducere ale Asociaţiei sînt: Adunarea Generală şi Consiliul Director.

ADUNAREA GENERALĂ

Este organul suprem din care fac parte toţi membrii fondatori şi aderenţi. Ea poate fi ordinară şi extraordinară. Adunarea Generală ordinară se întruneşte de cel puţin odată pe an, iar Adunarea Generală extraordinară de cîte ori este nevoie, la propunerea Consiliului Director sau a minimum o treime din membrii. Adunarea Generală este legal constituită dacă la lucrările sale participă 51% din numărul total al membrilor care au drept de vot, iar hotărîrile sunt valabile dacă au fost luate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia cazurilor de modificare ale statutului, cînd este nevoie de votul majorităţii calificate, respectiv votul a 51% din numărul total al membrilor cu drept de vot.

Convocarea adunării se face de către preşedintele Consiliului Director, în scris sau prin publicare pe pagina de web a Asociatiei, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării. În convocare se va preciza data, locul de desfăşurare si ordinea de zi ale adunării.

O adunare generala este legal constituita si poate lua valabil orice decizie daca sunt prezenti toti membri, chiar fara indeplinirea formalitatilor de convocare.

Votul este uninominal, egal si se face in mod deschis; va putea fi exprimat şi prin corespondenţă.

Poate fi delegat un singur membru pentru a reprezenta si a vota in Adunarea Generala in numele a cel mult 20 de membri, in baza unei imputerniciri scrise.

Membrii persoane juridice vor putea fi reprezentati de orice persoana avand o imputernicire expresa din partea reprezentantilor legali ai acelor persoane.

Asociatul care, antr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele an linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Asociatul care incalca dispozitiile de mai sus este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Adunarea Generală decide:

 1. asupra principiilor care determină modul de lucru în înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei;

 2. asupra cuantumului taxei de înscriere şi a cotizaţiei de înscriere;

 3. asupra modului de votare;

 4. asupra alegerii organului de conducere, organului de administrare şi control;

 5. revocă individual sau colectiv mandatele membrilor din organele de conducere, administraţie şi control, când aceştia ar periclita interesele Asociaţiei;

 6. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;

 7. aprobă bilanţul gestiunii;

 8. aprobă regulamentul de funcţionare a Asociaţiei.

Hotararile Adunarii Generale luate cu respectarea legii si a stautului sunt obligatorii pebntru toti membrii, chiar daca nu au luat parte la Adunare sau au votat impotriva.

Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse an statut, pot fi atacate an justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta an procesul-verbal de sedinta, an termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.

Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

CONSILIUL DIRECTOR

Este organul de conducere care reprezintă Asociaţia în toate activităţile sale sub îndrumarea preşedintelui, conformîndu-se STATUT-ului şi hotărîrilor Adunării Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, an limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Se va întruni de cel puţin patru ori pe an, şi va ţine şedinţele sale în cazul prezenţei a 51% din numărul membrilor săi. Hotărîrile sînt luate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi (51%).

În cazul egalităţii de voturi se va trece prin tragere la sorţi la excluderea unuia din membrii săi.

Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală Constitutivă pe o perioadă de 4 ani.

Convocarea se va face de către preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţi, în scris cu cel puţin 5 zile înainte. Votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă.

Consiliul Director este legal constituit si poate lua valabil orice decizie daca sunt prezenti toti membri, chiar fara indeplinirea formalitatilor de convocare.

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile de reprezentare si conducere operativa a activitatii Asociatiei.

Sarcinile Consiliului Director:

 1. raspunde de activitatea curenta a Asociatiei

 2. elaboreaza strategia de dezvoltare si obiectivele asociatiei, pe care le supune aprobarii Adunarii Generale;

 3. intocmeste si prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru urmatorul an precum si proiectul programelor asociatiei;

 4. executa bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

 5. aproba propunerile de amendamente la statut si le inainteaza spre validare Adunarii Generale

 6. stabileste programul manifestarilor stiintifice ale Asociatiei

 7. stabileste comitetele de organizare si comitetele stiintifice ale manifestarilor cu caracter national (congrese, conferinte, simpozioane)

 8. pregateste bugetul si planul de cheltuieli anuale

 9. aproba membrii Asociatiei

 10. aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare al asociatiei;

 11. decide schimbarea sediului asociatiei;

 12. propune Adunarii Generale locul, data, tematica, modul de desfasurare si durata congreselor si altor forme de manifestari stiintifice nationale si cu participare internationala, precum si cheltuielile aferente acestora;

 13. aproba asocierea/afilierea la organizatii nationale si internationale similare;

 14. analizeaza modul de aparitie a publicatiilor asociatiei si ia masuri pentru imbunatatirea acestora;

 15. analizeaza cazurile de prejudiciere a patrimoniului asociatiei si propune sau ia masuri corespunzatoare;

 16. indeplineste alte atributii prevazute in statut sau hotarate de Adunarea Generala.

 17. informeaza Adunarea Generala asupra activitatii desfasurate

Art.19.- Consiliul Director este format din:

preşedinte

2 vicepreşedinţi

1 trezorier

1 Secretar General

8 membri

Membrii Consiliului Director sînt alesi de Adunarea generala. Numarul lor poate fi modificat, dar trebuie sa ramana impar.

PRESEDINTELE

Art.20.- Drepturile şi obligaţiile preşedintelui:

convoacă Adunările Generale şi Consiliul Director;

reprezintă Asociaţia;

conduce lucrările Consiliului Director;

înfăptuieşte sarcinile trasate de către Consiliul Director;

poate da mandat unui alt membru al Consiliului Director sau Secretarului General, pentru reprezentarea asociaţiei.

SECRETARUL

Art.21.- Sarcinile secretarului:

conduce secretariatul Asociaţiei;

pregăteşte şedinţele Consiliului Director;

întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor;

alte sarcini stabilite de Adunarea generala sau Consiliul Director.

TREZORIERUL

Art.22.- Sarcinile trezorierului:

 • tine evidenta fondurilor Asociatiei.

 • rezolva cheltuielile curente cu avizul Presedintelui.

 • anual prezinta un raport asupra veniturilor si cheltuielilor.

COMISIA DE CENZORI

Art.23.- COMISIA DE CENZORI: este formata din 3 (trei) cenzori, aleşi de Adunarea Generala pe o perioadă de 2 (doi) ani. Numarul lor poate fi modificat, dar trebuie sa ramana impar. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Competentele Comisiei de Cenzori:

a) verifica modul an care este administrat patrimoniul asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

VII.DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.24.- Asociatia se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei competente;

c) prin hotararea Adunarii Generale

în conditiile prevederilor art. 55-60 ale Ordonantei 26/2000, cu modificarile ulterioare.

Lichidarea se face in condiţiile prevderilor art. 61-71 ale Ordonantei 26/2000, cu modificarile ulterioare.

In cazul dizolvarii prin decizia Adunari generale, lichidatorii vor fi numiti de catre Adunarea Generala, care va stabili si remuneratia acestora.

Bunurile ramase an urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise catre una sau mai multe persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, desemnate prin decizia Adunarii generale, la propunerea Consiliului Director, dupa obtinerea acordului de principiu al acestora.

VII.ALTE CLAUZE

Art.25.- Asociatia are sigla si stampila proprie ce se vor aplica pe toate documntele emanand de la aceasta.

Art.26.- Orice alte probleme aparute care nu fac obiectul reglementarii in acest statut se solutioneaza prin hotararile Consiliul Director.

Art.27.- Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare cu privire la Asociatii si Fundatii.

Prezentul STATUT a fost aprobat în unanimitate de Adunarea Generală din data de 21.oct.2006 si il modifica integral pe cel adoptat la la data de 21.11.1997 si modificat prin actul aditional din 03.04.1998,.

Prezentul statut a fost atestat de avocat SIMONA ELENA SFERLE, azi, 8(opt) exemplare originale din care 7(sapte) au fost eliberate partilor.

Membrii Asociatiei

Dl. MAN CORNEL

_________________________

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Baroul Cluj

Avocat SIMONA ELENA SFERLE

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest identitatea părţilor, conţinutul şi data prezentului act redactat de mine.

Nr. _Data _17.04.2007_

Semnătura ____________________