Plan de acţiuni pentru anul 2009

Pentru anul 2009 Asociaţia Bioterra îşi propune realizarea următoarelor obiective principale pe domenii de activitate:
A. Sub aspect organizatoric:
• Întărirea continuă a Asociaţiei prin primirea de noi membri activi şi simpatizanţi. În acest sens Asociaţia Bioterra şi-a stabilit activităţi de informare a oamenilor cu privire la agricultura ecologică, a căror desfăşurare are loc în cadrul proiectului aflat în derulare, Promovarea tehnologiilor de cultură cu impact redus asupra mediului şi cu o eficienţă economică sporită a producţiilor obţinute”.
Diversitatea activităţilor: seminarii, instruiri, vizite, participări la expoziţii şi târguri naţionale şi internaţionale, construirea a 3 bazine pentru depozitarea dejecţiilor lichide, construirea unei platforme de compostare, înfiinţarea a 6 loturi demonstrative, revistele şi broşurile publicate, vor stârni interesul a unui număr tot mai mare de gospodari. În acest fel se preconizează creşterea numărului de membri cu aproximativ 600 persoane.
• Înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei în judeţele cu un număr mare de membri şi unde aceştia doresc realizarea acestor filiale.
• Schimb permanent de informaţii între membrii Asociaţiei şi Consiliul de Conducere.
B. Pentru promovarea agriculturii ecologice:
• Implementarea în agricultura ecologică a rezultatelor cercetării ştiinţifice de profil, prin:
– editarea revistei Bioterra;
– elaborarea şi difuzarea unor tehnologii ecologice în cultura plantelor, creşterea animalelor şi procesarea produselor agroalimentare ecologice;
– vom realiza, 16 seminarii, 5 instruiri, 3 filme tematice, 6 vizite de documentare, şi 3 loturi demonstrative;
– alegerea şi abilitarea unor ferme ecologice model pentru cultura plantelor şi creşterea animalelor;
– promovarea activităţilor de asociere între producătorii ecologici.
C. Promovarea produselor alimentare ecologice, educaţia consumatorilor şi dezvoltarea pieţei agroalimentare bio în România:
• Ţinerea la zi a  bazei de date privind cererea şi oferta de produse ecologice pe piaţa internă şi la export;
• Sprijinirea marketingului produselor ecologice pe plan naţional;
• Tinerea la zi a paginei web mai ales rubrica ştiri precum cerera şi oferta produselor ecologice.
• Participarea cu produse alimentare ecologice la cel puţin 2 târguri, 3 expoziţii, promovarea lor prin mass media;
• Acţiuni de educare a consumatorilor care trebuie să treacă de la alegerea produselor alimentare „cu ochiul” la alegera lor „după calitate şi sănătate” şi urmărirea etichetării produselor;
• Organizarea de pieţe bio în Transilvania şi înfiinţarea unor asociaţii de valorificare a produselor ecologice;
• Au fost întocmite patru proiecte pentru a câştiga fondurile necesare realizării activităţilor prevăzute
D. Pentru creşterea prestigiului Asociaţiei Bioterra:
• Realizarea şi întărirea colaborărilor cu ONG-urile din ţară, găsirea de noi parteneri;
• Deschiderea spre colaborare internaţională cu toate ţările interesate;
• Introducerea în programul viitoarelor conferinţe ale Bioterrei a unei sesiuni de referate ştiinţifice care să cuprindă cele mai noi realizări în domeniu, din ţară şi din străinătate.
                                                                                                                    Preşedinte,
                                                                                                                    Prof. dr. CORNEL MAN